Sites de plongée en Tanzania

Magic Reef
Mwana Wa Mwana
Chakatuni
Shetani
The Small Wall
Aquarium